Het restaureren en inscannen van het Oud-archief van de stad Roermond 1259-1796 (-ca. 1820) vindt plaats in het kader van Metamorfoze, het nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed. Het is de bedoeling dat het archief in april 2023 wordt uitgeplaatst bij enkele bedrijven die de noodzakelijke werkzaamheden uitvoeren. De werkzaamheden zullen ongeveer twee jaar duren.

Op dit moment is een deel van de archiefstukken al niet meer in Roermond aanwezig. Het betreft stukken die representatief zijn voor het materiaal, bijvoorbeeld vanwege formaat, bindwijze of beschadigingen. Deze representatieve stukken dienen als proefbatch om de afgesproken procedures en technieken te testen en de resultaten te beoordelen.
Concreet gaat het om de volgende inventarisnummers:

 • 15: Bijlagen bij Donderdagse protocollen, 1694
 • 16: Bijlagen bij Donderdagse protocollen, 1696
 • 21: Donderdagse protocollen, 1709-1715
 • 39: Bijlagen bij Donderdagse protocollen, 1754
 • 41: Bijlagen bij Donderdagse protocollen, 1756
 • 71: Ingekomen brieven en minuten van uitgaande brieven, 1556
 • 72: Ingekomen brieven en minuten van uitgaande brieven, 1557
 • 73: Ingekomen brieven en minuten van uitgaande brieven, 1558
 • 74: Ingekomen brieven en minuten van uitgaande brieven, 1559
 • 184: Ingekomen brieven en minuten van uitgaande brieven, 1669
 • 440: Stukken betreffende de heffing en invordering van de stedelijke accijns op bier, mout en hop, 1633-1793
 • 450: Stukken betreffende de heffing van licenten op in- en doorvoer van goederen en het recht op de heffing superplus en vaartgeld, 1587-1625, met retroacta d.a. 1580
 • 481: Akte waarbij keizer Frans II de stad toestaat 2000 pattacons te lenen, 1792
 • 619: Bijlagen bij de peyburgemeestersrekening, 1757/58
 • 675: Rekening van het superplus op licenten, haven-, veer-, burger- en serviesgelden, 1611
 • 784: Burgerboek, 1562-1793
 • 921: Stukken betreffende de ontmanteling en slechting van de vestingwerken en de verkoop van percelen aldaar, 1781-1794 en z.d.
 • 933: Inkwartieringslijsten, 1637
 • 963: Registers van visitaties van woningen en de daaraan toegewezen inkwartiering, 1633-1637
 • 965: Stukken betreffende visitaties van huizen i.v.m. de mogelijkheden van inkwartiering, 1676-1684
 • 1179:  Akte waarbij de aartsdiaken van Kempenland een regeling treft voor de bouw, dotatie en rechten van een kapel, te bouwen op de plaats van de afgebroken parochiekerk, 1389 (charter)
 • 1303: Rekening van de kerkmeesters van de parochiekerk, 1732-1734, 1736-1759
 • 1395: Akte van schuldbekentenis ten laste van G. Rameckers voor de kerkmeesters van de broederschap der kapel van St. Jacob over de brug, 1618
 • 1450: Akte waarbij Derick Steynbitser aan de broederschap van het Venerabel Sacrament een erfrente verkoopt; 1464, met retroacta d.a. 1382 en 1455
 • 1510: Legger der inkomsten uit vaste goederen en renten en de uitgaven van het Roermondse Huis of College van St. Hiëronymus te Keulen, 1751-1789
 • 1547: Akte waarbij paus Alexander VI 40 dagen aflaat van verleent aan degenen die bijdragen aan de bouw van het hospitaal te Roermond, 1259
 • 1561: Akte van transport door Rombolt Lucken c.s. en Mette Heymans van een rente ten laste van een hofstede buiten de Zwartbroekpoort, 1426, met retroakte van 1364
 • 1776: Register van allerhande zaken van de meesters van het armen- of jongensweeshuis, aangelegd in 1714
 • 1871: Akte waarbij koning Filips II vrijgeleide verleent aan de heer Capres om zich te begeven naar de vergadering van de Staten van Artois, 1576
 • 1878: Akte waarbij keizer Leopold I Hubertus Kaz van Kazental, diens echtgenote, zoon en stiefzoon in de adelstand van het koninkrijk Hongarije verheft en hun wapen vaststelt, 1692
 • 1919: Legger en manuaal van inkomsten uit de domeinen en rechten van de graaf van Horn, opgesteld door de rentmeester Christophorus van Bree, met afschriften en extracten uit oudere goederenregisters, 1708-1717