De wat ouderen onder u zullen zich vast nog wel de prachtige gekleurde schoolplaten van Cornelis Jetses herinneren. Een van de mooiste is wel die van een woest uitziende Noorman met op de achtergrond het geplunderde en platgebrande Dorestad, nu Wijk bij Duurstede. Die Noormannen verlieten vanaf de achtste eeuw massaal hun woongebieden in Scandinavië om in onze contreien handel te drijven of een nieuw bestaan op te bouwen. Een deel van de Noormannen hield zich echter bezig met roven en plunderen.
In eerste instantie moesten de kustgebieden het ontgelden, maar later voeren ze met hun schepen ook de grote rivieren op en werden steden landinwaarts overvallen. Zelfs Parijs moest eraan geloven. In de eigentijdse kronieken van de abdijen van Prüm en Fulda, twee kloosters in Duitsland, wordt vermeld dat in november 881 twee koningen van de Noormannen, Godfried en Siegfried, zich met veel voetvolk en ruiters vestigden op een plaats aan de Maas die Ascloa genoemd werd. Feitelijk was Ascloa de naam van de curtis of het koninklijk domein ter plaatse. De Noormannen richtten aldaar een kamp in van waaruit de steden Luik, Maastricht, Keulen en Aken geplunderd en gebrandschat werden. Het kamp werd later versterkt met een wal en een gracht, en uiteindelijk verbleven de Noormannen er twee jaar. Tot zover de oude kronieken.
Wetenschappers houden zich al lang met de vraag bezig of Ascloa vereenzelvigd mag worden met Elsloo dan wel met ons Asselt. De archeoloog Holwerda, die in de jaren twintig van de vorige eeuw in Asselt opgravingen verricht heeft, meende de curtis en een deel van het grachtenstelsel uit de tijd van de Noormannen teruggevonden te hebben; hij pleitte dus voor Asselt als de locatie van het Noormannenkamp. Latere archeologen en historici hebben Holwerda van hineininterpretieren beschuldigd: hij zou al te graag het Noormannenkamp hebben willen vinden. Inmiddels is de discussie ten aanzien van de locatie van Ascloa in het voordeel van Asselt beslecht. Op grond van archivistische, plaatsnaamkundige en woordherkomstkundige argumenten wijzen wetenschappers tegenwoordig Asselt aan als het middeleeuwse Ascloa. De in het Historiehuis gehouden expositie heeft dit interessante deel van de geschiedenis van onze gemeente nader toegelicht.