Soms is het lastig om over bepaalde personen of plaatsen informatie op te zoeken. De informatie is niet altijd even toegankelijk. Daarom zijn er uit de periode tiende-zestiende eeuw van de belangrijkste historische gegevens korte samenvattingen gemaakt die we ‘regesten’ noemen. In totaal zijn er ruim 13.500 regesten gemaakt die voor het publiek in de studiezaal van het Gemeentearchief Roermond ter inzage liggen. Omdat het vele jaren heeft geduurd om zo’n groot aantal regesten uit te schrijven, zijn de regesten opgesplitst in delen die Res Gestae (vrij vertaald: gedane zaken) genoemd worden (Res Gestae I, II, III en IV). Vooraan in ieder Res Gestae-deel staat de bibliografie: dit is de lijst van bronnen waaraan de regesten zijn ontleend.

Indeling

Ieder regest heeft een eigen nummer en bevat vier elementen:

  1. een datum
  2. een persoons- en/of plaatsnaam
  3. een feit of gebeurtenis
  4. verwijzing naar de bibliografie

De regesten bevatten niet alleen informatie over de stad Roermond maar ook over het grootste deel van Noord- en Midden-Limburg en aangrenzend Duitsland. Dat gebied heette vroeger het Overkwartier van het graafschap (later hertogdom) Gelre. Roermond was van circa 1350 tot 1794 de hoofdstad van het Overkwartier.

Toegankelijk gemaakt

Van alle personen en plaatsen die in de regesten van de delen I t/m IV genoemd worden, is een alfabetisch-lexicografische en deels chronologische index gemaakt. Hierdoor is het mogelijk om van die personen en plaatsen direct de relevante regestnummers te vinden.

Res Gestae I

De regesten van Res Gestae I betreffen hoofdzakelijk regesten over Roermond. Daarnaast zijn ook regesten opgenomen over de omgeving van Roermond en regesten inzake het Urkundenbuch Mörs. In dit deel staat eveneens een overzicht van (laat-) middeleeuwse maten, gewichten en geldsoorten. De regesten zijn uitgeschreven en toegankelijk gemaakt door G.W.G. van Bree.
De volgende documenten zijn te raadplegen betreffende Res Gestae I:

Res Gestae II

Res Gestae II betreft regesten die hoofdzakelijk gaan over de graafschappen Gelre en Zutphen, later geheten het hertogdom Gelre en graafschap Zutphen. Dit grote gebied was opgedeeld in vier kwartieren. Het zuidelijkste kwartier heette het Overkwartier van Gelre. Roermond was vanaf het midden van de 14e eeuw de hoofdstad van het Overkwartier. De 4361 regesten (incl. de A- en B-nummers) die tezamen Res Gestae II vormen, handelen hoofdzakelijk over de jaren 800-1574 en betreffen personen, handelingen en plaatsnamen in het gebied van het Overkwartier en omstreken.
De bronnen waaraan de regesten zijn ontleend, bevinden zich merendeels in de archiefbewaarplaats van het Gemeentearchief Roermond. Een deel van de bronnen is op andere plaatsen te raadplegen, bijvoorbeeld bij andere gemeente- of streekarchieven en historische centra in de provincies. De regesten zijn uitgeschreven door G.W.G. van Bree en met een index toegankelijk gemaakt door J.M.M.H. de Bock.
De volgende documenten zijn te raadplegen betreffende Res Gestae II:

Res Gestae III

Res Gestae III betreft regesten die hoofdzakelijk gaan over de schepenbank van Roermond. De schepenbank was het college van ‘schout en schepenen’ dat belast was met het bestuur en de rechtspraak. Omdat Roermond hoofdstad was van het Overkwartier, was de schepenbank tevens hoofdgerecht. Dat wil zeggen dat de schepenbanken van andere plaatsen in het Overkwartier bepaalde (rechts-)zaken voor advies aan de Roermondse schepenbank konden voorleggen. Naast regesten die betrekking hebben op het hoofdgerecht, zijn er ook regesten over historische teksten over Roermond toegevoegd. De regesten zijn uitgeschreven en toegankelijk gemaakt door G.W.G. van Bree.
De volgende documenten zijn te raadplegen betreffende Res Gestae III:

Res Gestae IV

De 2237 regesten ( incl. de A-, B- en C-nummers) die tezamen Res Gestae IV vormen, handelen hoofdzakelijk over de jaren 800-1574 en betreffen personen, handelingen en plaatsnamen in het gebied van het graafschap/hertogdom Gelre en omstreken. De regesten van Res Gestae IV zijn een aanvulling op de regesten van Res Gestae II.
Voor een groot deel hebben deze regesten betrekking op het Overkwartier van Gelre.
De volgende documenten zijn te raadplegen betreffende Res Gestae IV: