Gratis huis-aan-huisbladen, in de volksmond ‘sufferdjes’, kwamen op in de jaren 1960. In Roermond en omgeving was vooral De Trompetter bekend. Het blad leeft nog voort als de VIA Roermond, maar wordt niet meer huis aan huis verspreid. Maar er waren er vroeger veel meer, bijvoorbeeld het Roermonds Stadsblad, De Orchidee, De Koekkoek, De Swalmbode en De Maas- en Roerpost.

Marktberigten te Roermond

Het oudste advertentieblad in de stad verscheen in 1843. De titel veranderde al gauw in Marktberigten te Roermond. Het was een ieniemini-krantje in borstzakformaat van één tot vier bladzijden, afhankelijk van het aantal advertenties. Als eerste werden altijd de graanprijzen en de geboorten, huwelijken en overlijdens vermeld. De advertenties kwamen van winkeliers, notarissen, het gemeentebestuur, grondeigenaren (voor verpachtingen), maar ook bijvoorbeeld van A. Reijners, de eerste rondreizende fotograaf die Roermond bezocht, in 1850. Hij vervaardigde ‘alle soorten van portretten in kleuren door Dagueriotype (…)’ – dat wil zeggen zwart-witfoto op zilveren plaatjes, die hij handmatig met inkt of verf inkleurde. Tot slot waren er soms bladvullingen zoals raadsels, spreuken of een anecdote over Napoleon: ‘Wanneer hij iemand eenen belangrijken last gegeven en den gang eener groote onderneming had getoond, zeide hij gewoonlijk: “Ga mijnheer! haast u, en vergeet niet dat de wereld in zes dagen is geschapen!”’

advertieblad-uit-1846

Echte kranten

De Marktberigten te Roermond gingen in 1856-1857 ten onder toen de moderne kranten verschenen. Als eerste kwam De Roermondenaar uit, in december 1855. Het was een weekkrant die het nieuws voorzag van liberaal commentaar. Liberaal betekende in die tijd: kritisch over de katholieke kerk. Bisschop Paredis reageerde alsof hij door wesp gestoken was en kwam drie weken later met een katholieke weekkrant. Later werd dit een dagblad en het bestaat eigenlijk nog steeds. De krant had verschillende namen, waaronder Maas- en Roerbode en De Nieuwe Koerier. Uiteindelijk is hij samen met andere kranten opgegaan in De Limburger. De liberale concurrenten hadden minder succes. De Roermondenaar ging al ter ziele in 1858, zijn opvolger in 1893. Deze kranten staan online op onze site.

Een krant uit 1660

Maar de liberale en katholieke kranten uit de negentiende eeuw waren niet de eerste die in Roermond werden uitgegeven. De oudste krant bestond in ieder geval al in 1660. Op 3 april van dat jaar stuurde een zekere J. Dieteren een exemplaar naar iemand in Sittard. Als er belangstelling was, schreef hij, kon hij elke zaterdag een pakketje vanuit Roermond opsturen, zodat de krant ’s zondags in Sittard op de markt kon worden verkocht. De titel van deze krant was waarschijnlijk Weeckelycke Ruremuntsche Post-Tijdinghe. Onder die naam verscheen hij vermoedelijk tot 1721. Daarna heette hij Gazette van Roermond en in 1736 kwam de oude naam weer terug. Er zijn maar weinig exemplaren bewaard gebleven.
Sittard lag in het hertogdom Gulik, de schrijftaal daar was Duits. Roermond lag in het hertogdom Gelre, de schrijftaal hier was Nederlands. Maar de Sittardenaren hadden weinig keus: de Roermondse krant was de eerste en enige in de hele regio. En zelfs één van de eerste in de Zuidelijke Nederlanden, ná de kranten van Antwerpen (1629, 1635), Brugge (1637) en Brussel (1649), maar nog vóór die van Gent (1667). Roermond liep als krantenstad voorop!

Grote afbeelding: Jan en Casper Luyken, Spiegel van het Menselyk Bedryf (1694).