Op 5 november 1259 werd namens hem een charter uitgevaardigd inzake Roermond. Een charter is een op perkament (dun papierachtig materiaal gemaakt van dierenhuid) geschreven oorkonde die voorzien is van een zegel. Een pauselijk charter wordt ook wel een bul genoemd, afgeleid van het Latijnse woord bulla, dat staat voor het (meestal) loden zegel van de paus. Genoemd charter is het oudste archiefstuk dat zich bevindt in het Gemeentearchief Roermond. Jammer genoeg is het pauselijk zegel in de loop van de eeuwen verloren gegaan.

Wat is de inhoud van het charter? Paus Alexander IV verleende, op verzoek van de meesters (het bestuur) en de broeders van het hospitaal van de Heilige Geest in Roermond, een aflaat van 40 dagen aan iedereen die bijdroeg tot de realisering van genoemd hospitaal. Dit hospitaal, het Oude Gasthuis, was voor zover bekend de eerste zorginstelling voor zieken en arme reizigers in de geschiedenis van Roermond en was gelegen op de hoek van de Heilige Geeststraat en de Munsterstraat. Een aflaat is voor gelovigen een (gedeeltelijke) kwijtschelding van de tijdelijke straf die men verkregen heeft na het belijden van zonden. Men kan zich voorstellen dat menigeen die het zich kon veroorloven ter bevordering van zijn of haar zielenheil graag bereid was een aflaat te verdienen.