Genealogie begint bij het uitzoeken van de namen van uw voorouders en data zoals geboorte- en overlijdensdatum. Maar onderzoek stopt daar niet. Er zijn vele bronnen die kunnen helpen om nog meer te weten te komen over uw familiegeschiedenis.

Burgerlijke Stand

Uw stamboom begint bij uzelf. Van daaruit werkt u verder terug in de tijd. De meest recente gegevens zijn niet openbaar. Geboorteakten kunt u raadplegen als ze 100 jaar oud zijn, huwelijksakten 75 jaar en overlijdensakten 50 jaar. Om uw stamboomonderzoek te starten zult u dus eerst in uw eigen familie de gegevens van uw ouders en eventueel grootouders dienen te vinden.
De akten van de Burgerlijke Stand van de plaatsen behorende bij de huidige gemeentes Roermond, Leudal en Roerdalen zijn in onze studiezaal te raadplegen. U kunt echter uw onderzoek thuis al beginnen. Websites zoals AlleLimburgers en WieWasWie bevatten databases met de gegevens van onder andere de Burgerlijke Stand. Op deze websites zoekt u eenvoudig op bij welke plaats en datum u een akte kunt vinden. Via de Burgerlijke Stand vindt u gegevens vanaf 1797.

DTB-registers

DTB-registers zijn de doop-, trouw- en begraafregisters die elke parochie bijhield vanaf ongeveer de 17e eeuw. Doopregisters kunt u raadplegen als ze 110 jaar oud zijn, huwelijksregisters 90 jaar en begraafregisters 50 jaar. Communicanten- en vormselregisters, huwelijksdispensaties, huwelijksprocessen en huwelijksformulieren zijn pas te raadplegen als ze 100 jaar oud zijn. Voor huisbezoekregisters geldt een termijn van 110 jaar.
De meeste DTB-registers kunt u doorzoeken via online databases. Het kan voorkomen dat een naam meerdere schrijfwijzen heeft. Daarom is het raadzaam om ook te zoeken op andere varianten als u een persoon niet kunt vinden.
In de studiezaal kunt u de DTB-registers van Roermond in kopievorm raadplegen. Tevens hebben we van verschillende plaatsen indexen. In de inventarissen van de parochies kunt u vinden welke DTB-registers u bij ons kunt raadplegen.

Volkstellingen en bevolkingsregisters

Vanaf het begin van de 19e eeuw werden er volkstellingen gehouden. In deze lijsten werd bijgehouden wie er in de gemeente woonde met als doel de samenstelling van de bevolking vast te stellen. Vanaf 1850 werd er in bevolkingsregisters per adres bijgehouden wie er woonden. Bovendien staat hier niet alleen waar een persoon woonde, maar ook waarheen diegene verhuisde.
Zoeken in de bevolkingsregisters van Roermond, Maasniel, Herten en Swalmen kan via onze index. De registers van Roermond zijn gescand zodat u deze thuis kunt inzien. Tevens zijn de registers van de huidige gemeentes Roermond, Leudal en Roerdalen via microfiches in onze studiezaal te raadplegen.
Daarnaast zijn er nog aanvullende registers die u in de studiezaal kunt aanvragen, zoals het register met ingekomen en vertrokken personen en het dienstbodenregister.
De bevolkingsregisters zijn bijgehouden tot 1939. Na 1939 is men overgegaan op persoonskaarten. Deze zijn niet openbaar. Een uittreksel van een persoonskaart is op te vragen bij het CBG.

Bidprentjes

Onze verschillende collecties bidprentjes zijn te doorzoeken via onze index. Scans of gegevens van de bidprentjes kunt u opvragen bij de Stichting Edmond Delhougne.

Memories van successie

Een memorie van successie is een overzicht van de nalatenschap. Hierin staat onder andere het bezit van onroerend goed en de schulden om de successiebelasting voor de erfgenamen te bepalen. Als de overledene geen onroerend goed in bezit had, is er geen memorie van successie opgemaakt als de erfenis minder dan 300 gulden waard was of als er alleen erfgenamen in de rechte lijn waren.
Van verschillende plaatsen in Limburg zijn memories van successie van de periode 1818-1900 op microfiche aanwezig. Tevens hebben we van de periode 1900-1927 memories van successie van Kantoor Roermond.

Kadaster

Het kadaster houdt het eigendom en de ligging van onroerend goed bij. Via de kadastrale gegevens kunt u nagaan wie de eigenaar van grond en bebouwing was en hoe percelen mogelijk veranderd zijn. In 1811 is begonnen met de opmeting van percelen en registratie van eigenaren, maar het heeft nog tot 1842 geduurd voordat de kadastrale gegevens in Limburg officieel bijgehouden werden.
De eerste kadastrale kaarten (minuutplans) en gegevens van de percelen (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels) zijn niet alleen in onze studiezaal te raadplegen, maar ook op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Veranderingen in eigendom en aan percelen werd bijgehouden in de Perceelsgewijze Kadastrale Leggers. Hierin is met behulp van aanvullende registers, zoals een namenindex, te zoeken. De leggers van Roermond, Maasniel, Herten, Swalmen en Melick-Herkenbosch zijn via microfiches in de studiezaal te raadplegen. De leggers van de overige plaatsen behorende bij de gemeentes Leudal en Roerdalen zijn in de studiezaal aan te vragen. In de leggers staan gegevens tot 1970.

Notariële akten

Al in de 18e eeuw waren er in Roermond notarissen werkzaam. Zij maakten akten op van bijvoorbeeld overdrachten van onroerend goed en schuldbekentenissen. Wanneer er een exemplaar door de notaris gehouden is, heet dit een minuut. Deze minuten zijn aan te vragen in de studiezaal. In de index op personen in notariële akten kan naar personen gezocht worden. In ons archief bevinden zich de akten tot en met 1935. Een deel gescand en online raadpleegbaar; in de toekomst zullen meer scans online worden gezet.

AEZEL-project

Veel erfgoedinformatie over personen en plaatsen in Limburgs, met name uit de tijd na 1800, is of wordt door vrijwilligers digitaal toegankelijk gemaakt in het AEZEL-project. Op de website van AEZEL kunt u onder meer via zoombare en aanklikbare kaarten alle ingevoerde informatie over een plek of een persoon terugvinden.

Hoofdgerecht

Het Hoofdgerecht (de schepenbank) van Roermond had tot ongeveer 1800 verschillende rechterlijke en bestuurlijke taken. Zo verzorgden de schepenen de rechtspraak. De processen die zijn aangespannen, zijn aan te vragen om in onze studiezaal in te zien. Een index op naam is te vinden als bijlage bij de inventaris van het Hoofdgerecht. Daarnaast hield de schepenbank overdrachtsregisters bij. Hierin staan overdrachten zoals eigendomsoverdracht van onroerend goed en testamenten. De overdrachtsregisters zijn in kopievorm met namenindex te raadplegen in de studiezaal. De oudste overdrachten zijn van het einde van de vijftiende eeuw.